Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 334/1142/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §8 pkt 2 Uchwały Nr LXXIX/642/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.:
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 20.000zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85205.Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 174.339zł.
Wydatki majątkowe
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 20.000zł.
/„Przebudowa dróg powiatowych nr 1613 O i nr 1205 O poprzez budowę i przebudowę chodnika w m. Śmicz"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71015.Nadzór budowlany
Nadzór budowlany 1 Wydatki bieżące o kwotę 56.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 56.500zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 24.981zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 24.981zł.

Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 31.900zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 31.900zł.

Rozdział 80152.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach Ii II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 Wydatki bieżące o kwotę 3.041zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.041zł.

Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 16.117zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 16.117zł.


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85205.Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 Wydatki bieżące o kwotę 20.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 20.000zł.


DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410.Internaty i bursy szkolne
Internaty i bursy szkolne 1 Wydatki bieżące o kwotę 1.800zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 1.800zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 154.339zł.
Wydatki bieżące
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 20.000zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 20.000zł.

DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71015.Nadzór budowlany
Nadzór budowlany 1 Wydatki bieżące o kwotę 56.500zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 56.500zł.

DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 24.981zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 24.981zł.

Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 47.300zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 47.300zł.

Rozdział 80152.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach Ii II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 Wydatki bieżące o kwotę 741zł. w tym: wynagrodzenia i składki 741zł.


Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 3.017zł. w tym: wynagrodzenia i składki 3.017zł.


DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410.Internaty i bursy szkolne
Internaty i bursy szkolne 1 Wydatki bieżące o kwotę 1.800zł. w tym: wynagrodzenia i składki 1.800zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 33411422024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024?r.pdf (281,69KB)