Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 1/1/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13-05-2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 22 maja 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Regina Przyklenk
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Andrzej Kałamarz

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr 112024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13-05-2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w?Prudniku zmieniającej uch.?3?ustawy o?działalność i?pożytku publicznego i?o wolontariacie na rok 2024.pdf (383,28KB)

DOCXUzasadnienie 112024.docx (5,51KB)

DOCXZałącznik nr 1 112024.docx (6,93KB)