Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-05-07 Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu prudnickiego za 2023 rok

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie zaprosić do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu prudnickiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu za rok 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii a także uchwał Rady Powiatu.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 18 marca 1998r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób (w powiecie do 100 000 mieszkańców). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady  Powiatu w Prudniku zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;

2) adres zamieszkania;

3) listę z podpisami, co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Prudniku - Biuro Rady i Zarządu (I piętro pok. 110), ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

Raport opublikowany zostanie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 10 maja 2024 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku

Joachim Kosz

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna dla klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku, że:
Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, tel. 774381700, fax: 77 438 17 01, e-mail: info@powiatprudnicki.pl
Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań Powiatu realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej,
Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.
Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Powiecie Prudnickim jest obowiązkiem ustawowym.
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail: iod@powiatprudnicki.pl