Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 334/1141/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego. 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 22 maja 2024 r.
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 33411412024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w?Prudniku zmieniającej uchwałę w?sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf (331,94KB)

DOCXZałącznik nr 1 33411412024.docx (7,10KB)