Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/680/2024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „ Klinika Sztuki – Aktywny Senior” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków INTERREG CZECHY – POLSKA 2021 -2027

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2004 r. poz. 107) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641,poz. 1693 i poz. 1872.) w związku z art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. poz. 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego - Domu Pomocy Społecznej w Prudniku do partnerstwa z Centrum sociálních služeb, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „ Klinika Sztuki -Aktywny Senior”, zwanego dalej "projektem".
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad, realizowanego ze środków INTERREG CZECHY – POLSKA 2021 – 2027.
3. Projekt składa się z cyklu warsztatów z ceramiki zakończonych wystawą prac oraz warsztatów promujących zdrowy styl życia poprzez promocję nordic walking na pograniczu polsko - czeskim. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja obu partnerów pn. „Wymiana doświadczeń w opiece senioralnej” i wycieczka dla uczestników projektu do Kotliny Kłodzkiej.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 będzie Dom Pomocy Społecznej w Prudniku we współpracy z Powiatem Prudnickim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXXI6802024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie wyrażen. „ Klinika Sztuki – Aktywny Senior” w.pdf (171,31KB)