Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/679/2024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 35a ust. 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w roku 2024 wynosi – 200 000,00 zł; 2. Środki określone w ust. 1 przeznacza się na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikającychz ich niepełnosprawności w kwocie – 200 000, 00 zł; § 2. 1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2024 wynosi
3 070 444,00 zł;
2. Określa się podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
3) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunóww turnusach rehabilitacyjnych – 400 000,00 zł, 4) dofinansowanie w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 700 000,00 zł, 5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych –
250 644,00 zł,
6) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – 5 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXXI6792024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie określenia zadań i.pdf (167,90KB)