Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/676/2024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Euroregionalna sieć partnerów edukacji technicznej” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Czechy - Polska 2021 - 2027

Na podstawie 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1429) w związku z art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Střední průmyslová škola Jeseník i wspólnej realizacji polsko - czeskiego projektu pn. „Euroregionalna sieć partnerów edukacji technicznej”, zwanego dalej Projektem.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Czechy - Polska 2021 – 2027, Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców, cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.
3. Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami oraz rozwój potencjału jednostek w odniesieniu do kierunków technicznych oferowanych przez placówki oświatowe.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 będzie Powiat Prudnicki we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku

Józef Janecznko

 

PDF   Uchwała Nr LXXXI6762024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie . „Euroregionalna sieć partnerów edukacji technicznej” w.pdf (171,64KB)