Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-01-19 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 4 Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, stanowiący załącznik do uchwały nr LXXIII/601/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.09.2023 roku Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. 2. Projekt uchwały wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (zwane dalej „PCPR”).
4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji na 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 2. 1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR. 2. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1 nie wyklucza zastosowania innych sposobów informowania o konsultacjach.

§ 3. Ustala się, że podmioty biorące udział w konsultacjach swoje opinie i wnioski mogą przesyłać w formie pisemnej na adres PCPR, bądź elektronicznej na adres e-mail biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl.
§ 4. Po zakończeniu konsultacji PCPR sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, które przedkłada Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 5. Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego. 2. W konsultacjach nad projektami aktów normatywnych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr 32011682024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-01-2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w.pdf (1,46MB)

DOCXUzasadnienie 32011682024.docx (5,85KB)

PDFZalacznik2 32011682024.pdf (607,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 32011682024.docx (6,46KB)

PDFInformacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf (300,30KB)