Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-01-19 Uchwała Nr 320/1166/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-01-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) oraz uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr LXXIII/601/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zmienionej uchwałą LXXV/608/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zmienionej uchwałą LXXVIII/635/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 8 grudnia 2023 r. , Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r,. w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) turystyki i krajoznawstwa;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, poz. 1675, z 2022 r. poz 2705, poz. 2280);
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 92 000,00 zł.
§ 4. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 32011662024 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 19-01-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w.pdf (522,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 32011662024.docx (17,55KB)

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2024 roku.pdf (236,41KB)

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf (411,55KB)