Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-01-19 Uchwała Nr 320/1165/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-01-2024 w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) zwanej dalej ustawą, oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr LXXIII/601/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zmienionej uchwałą LXXV/608/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zmienionej uchwałą LXXVIII/635/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 8 grudnia 2023 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Prudniku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 r. 2. Treść zaproszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zaproszenie opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan – Trybuła – Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 32011652024 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 19-01-2024 w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w.pdf (374,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 32011652024.docx (6,65KB)

DOCXZałącznik nr 2 32011652024.docx (6,94KB)

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej.pdf (237,73KB)