Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-12-11 Uchwała Nr 315/1147/2023 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 08-12-2023 w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) zwanej dalej ustawą, oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/601/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2023r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Uchwały Nr LXXV/608/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2023 zmieniającą uchwałę̨w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Prudniku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2024 r. 2. Treść zaproszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zaproszenie opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 31511472023 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 08-12-2023 w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w.pdf (374,18KB)

PDFZalacznik1.1 31511472023.pdf (82,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 31511472023.docx (6,59KB)