Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/630/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i 4 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i wspólnej realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.
3. Projekt zakłada wsparcie zarówno rodzin naturalnych mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej - m.in. działania wspomagające rodziny w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób pełniących funkcję rodziców zastępczych.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem Projektu, o którym mowa w § 1 będzie Powiat Prudnicki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6302023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpi. „Bliżej rodziny i.pdf (168,99KB)