Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/629/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój kształcenia technicznego - współpraca instytucji”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Republika Czeska - Polska 2021 - 2027

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), w związku z art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Głównym Instytutem Górnictwa, Střední průmyslová škola Jeseník oraz Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i wspólnej realizacji polsko - czeskiego projektu pn. „Rozwój kształcenia technicznego- współpraca instytucji”, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Czechy - Polska na lata 2021-2027, priorytet 4, cel szczegółowy 4.2. Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

3. Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami oraz rozwój potencjału jednostek w odniesieniu do możliwości jakie dają nowoczesne technologie.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 będzie Powiat Prudnicki we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6292023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody . „Rozwój kształcenia technicznego - współpraca instytucji”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Republika Czeska - Polska 2021.pdf (170,76KB)