Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Ochrony Środowiska

Strona archiwalna

 

Do zakresu działania samodzielnego Referatu należy w szczególności:

 

PRAWO WODNE
1) ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne śródlądowe drogi wodne,
2) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z terenów przeciwpowodziowych oraz z ustanowionych stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
3) nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu pewnych robót i czynności,
3) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych,
4) wydawanie, cofanie, stwierdzenie wygaśnięcia i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych,
5) ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
6) prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi w zakresie zadań własnych powiatu,
7) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
8) ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
9) ustalanie decyzją podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
11) kontrola gospodarowania wodami.


GOSPODARKA ODPADAMI
1) przygotowanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz opinii w sprawie projektu wojewódzkiego i gminnych planów gospodarki odpadami,
2) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami,
3) wydawanie i odmowa wydawania pozwoleń i decyzji dotyczących gospodarki odpadami w zakresie zadań własnych powiatu,
4) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
5) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
6) zasięganie opinii właściwego Burmistrza lub Wójta w sprawie wydawania decyzji w
7) przekazywanie kopii przyjętych informacji oraz wydanych decyzji w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami Marszałkowi Województwa, WIOŚ w Opolu i właściwemu Burmistrzowi lub Wójtowi,
8) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych, na wydzielonych częściach składowisk w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu odpadów,
9) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
10) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
12) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania wydanych decyzji w przypadku naruszenia przepisów lub poświadczenia nieprawdy.


OCHRONA ŚRODOWISKA
1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportów z ich wykonania,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
4) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
6) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
7) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko,
8) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych,
9) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja,
10) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów,
11) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,

13) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Referatu.


RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.


GEOLOGIA
1) udzielanie, odmowa i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
2) wymierzanie opłat za wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywanie uprawnień z tytułu koncesji
4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych w zakresie wykonywanych zadań,
5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.


ŁOWIECTWO
1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej,
2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
3) wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.


LEŚNICTWO
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych,
3) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach,
4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa,
5) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,
6) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów,
7) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasów,
8) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
9) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
10) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu,
11) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
12) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych,
14) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.


OCHRONA PRZYRODY
1) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych przepisami U.E (cites). Nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych,
2) wydanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 3,
3) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalanie opłaty oraz kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów,
4) opiniowanie wniosków w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

 


 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2011-03-29