Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/624/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na realizację inwestycji „Renowacja wczesnobarkowej kropielnicy z XVI/XVII w.”

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z 2023 r., poz. 572), w związku § 6 ust. 1 Uchwały Nr LXV/538/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r., poz. 362) zmienionej uchwałą Nr LXVI/540/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r., poz. 841) oraz w związku z Uchwałą Nr 304/1102/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 października 2023 r. w sprawie rekomendacji do udzielenia przez Powiat Prudnicki dotacji na realizację inwestycji „Renowacja wczesnobarkowej kropielnicy z XVI/XVII w.”, uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z zakwalifikowaniem Powiatu Prudnickiego przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.760,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy), przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2024 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie w kwocie 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 groszy) na realizację zadania „Renowacja wczesnobarkowej kropielnicy z XVI/XVII w.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6242023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z.pdf (166,30KB)