Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 306/1111/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: ​

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego oraz nadania jej statutu.​
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. § 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.​
§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.​
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.​
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 30611112023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych.pdf (456,92KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 30611112023.docx (11,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 30611112023.docx (6,48KB)