Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 304/1107/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4, art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §8 pkt 2 Uchwały Nr LXIV/516/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.:
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 14.870zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000zł.
DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321.Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9.870zł. 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 126,43zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 126,43zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 588.702,57zł.
Wydatki bieżące
DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 Wydatki bieżące o kwotę 5.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 5.000zł.


DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Wydatki bieżące o kwotę 93.932,57zł.
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000zł.
pozostałe wydatki na działalność statutową 78.932,57zł.

DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 350.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 350.000zł.


Rozdział 80148.Stołówki szkolne
Stołówki szkolne 1 Wydatki bieżące o kwotę 15.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 15.000zł.Rozdział 80151.Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 10.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 10.500zł.


Rozdział 80152.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach Ii II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 Wydatki bieżące o kwotę 37.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 37.500zł.


Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 7.900zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 7.900zł.


DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321.Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 Wydatki bieżące o kwotę 9.870zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 9.870zł.

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410.Internaty i bursy szkolne
Internaty i bursy szkolne 1 Wydatki bieżące o kwotę 19.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 19.500zł.


Rozdział 85495.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 39.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 39.500zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 573.959zł.Wydatki bieżące

DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Wydatki bieżące o kwotę 94.059zł. w tym: wynagrodzenia i składki 94.059zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 290.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 290.000zł.


Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 48.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 48.000zł.


Rozdział 80134.Szkoły zawodowe specjalne
Szkoły zawodowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 60.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 60.000zł.


Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 22.900zł. w tym: wynagrodzenia i składki 22.900zł.


DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 59.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 59.000zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 30411072023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023.pdf (280,86KB)