Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1)    opracowywanie projektów m.in: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Statutu Powiatu, Regulaminu Pracy,
2)    prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty,
3)     przyjmowanie, rej estracj a i załatwianie skarg i wniosków,
4)    prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
5)    inicjowanie działań usprawniających fazy i metody pracy oraz techniki zarządzania,
6)    prowadzenie obsługi sekretariatu,
7)    wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa oraz elektronicznej skrzynki podawczej- punktu obsługi klienta (biuro podawcze),
8)    gospodarowanie etatami i funduszem płac,
9)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
a)    prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek
organizacyjnych zatrudnionych przez Starostę,
b)    wystawianie świadectw pracy, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych
rejestrów,
c)    prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania
stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy oraz odznaczeń,
10)     przyjmowanie i publikacja oświadczeń majątkowych dotyczących pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, Radnych i członków Zarządu,
11)     koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
12)    prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi, stażami zawodowymi oraz pracami interwencyjnymi w Starostwie
13)    współdziałanie przy dokonywaniu ocen pracowników,
14)    kontrola i nadzór dyscypliny w Starostwie,
15)    współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z wyborami organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym kodeksem wyborczym i innymi ustawami oraz przeprowadzaniem referendum lokalnego,
16)    obsługa merytoryczna oraz techniczno-organizacyjna Zarządu,
17)    prowadzenie ewidencji uchwał i decyzji Zarządu, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających,
18)    obsługa merytoryczna oraz techniczno-organizacyjna Rady, komisji stałych, doraźnych Rady, zespołów kontrolnych oraz Przewodniczącego Rady,
19)    prowadzenie ewidencji uchwał Rady Powiatu, wniosków Radnych i wniosków Komisji przekazywanych Zarządowi (Staroście) do realizacji,
20)     prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady,komisji stałych, doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
21)    prowadzenie rejestrów wniosków komisji Rady, radnych, a także egzekwowanie terminowej ich realizacji,
22)    wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
23)     wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,
24)    administrowanie budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Starostwa,
25)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizowanych zadań,
26)    koordynowanie oraz wspieranie wszelkich działań związanych z wdrażaniem Strategii, porozumień, planów itp.,
27)    koordynowanie spraw związanych z obsługą organizacyjną delegacji krajowych i zagranicznych,
28)    organizowanie prac porządkowych i gospodarczych,
29)    gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
30)    zabezpieczanie mienia oraz organizacja ochrony budynków,
31)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku powiatu,
32)    administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi zasób powiatowy i Skarbu Państwa w sprawach dotyczących naliczania i rozliczania czynszów oraz mediów,
33)    zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe,
34)    zaopatrzenie Starostwa w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
35)    prowadzenie małej poligrafii i łączy telefonicznych,
36)    prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
37)    współdziałanie z Komisją Socjalną w zakresie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
38)    planowanie wydatków związanych z technicznym zabezpieczeniem pracy Wydziałów,
39)    zapewnienie wykorzystania informatyki,
40)    zapewnienie obsługi informatycznej Wydziałów,
41)    administrowanie systemami informatycznymi,
42)    zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
43)    administrowanie stroną internetową powiatu i Biuletynem Informacji Publicznej,
44)     administrowanie siecią informatyczną Starostwa,
45)     współdziałanie z Referatem Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przy pozyskiwaniu:
a)    środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych i zagranicznych,
b)    środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie m.in. likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, edukacyjnych itp. oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
46)    współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracją rządową w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii Europejskiej i innych programów pomocowych,
47)    dbałość o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.


SPRAWY OBYWATELSKIE
1)    podejmowanie skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczania imprez masowych oraz wprowadzanie zakazu przeprowadzania imprez masowych,
2)    realizacja zadań i organizacja przedsięwzięć związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
3)    prowadzenie dokumentacji związanej z orzecznictwem powiatowej komisji lekarskiej,
4)    nadzór nad działalnością stowarzyszeń, prowadzenie ewidencji i rejestrów stowarzyszeń;
5)    prowadzenie rejestru fundacji,
6)    określenie zasad udzielania pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się poniesionych przez repatrianta,
7)    wnioskowanie o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy,
8)    realizacja zadań związanych z wypłatą kwoty stanowiącej równowartość pomocy przydzielonej repatriantowi,
9)    podejmowanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych,
10)    wydawanie zezwoleń za sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
11)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium,
12)    współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji określonych zadań,
13)    przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
14)    prowadzenie spraw związanych z ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów,
15)    prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1)    współdziałanie w zakresie utrzymania na terenie Powiatu właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez koordynację przedsięwzięć Policji i Straży w tym zakresie,
2)    określanie na obszarze Powiatu zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ko ordynowanie j ego funkcj ono wania,
3)    prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu,
4)    budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,
5)    organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu,
6)    określenie występujących i potencjalnych zagrożeń oraz prognozowanie tych zagrożeń,
7)    organizacja    i    zapewnienie    funkcjonowania    powiatowego    zespołu    zarządzania
kryzysowego,
8)    realizacja zarządzeń Starosty wydanych w sytuacjach kryzysowych przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
9)    opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
10)    koordynowanie realizacji procesu odbudowy,
11)     organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,    
12)    organizacja    i    zapewnienie    funkcjonowania    powiatowego    centrum    zarządzania
kryzysowego,
13)    monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i
porządkowo - ochronnych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,    
14)    opracowanie i aktualizacja powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 

OBRONA CYWILNA
1)    realizowanie zadań obrony cywilnej mającej na celu zapewnienie ochrony ludności przebywającej na terenie Powiatu przed niebezpieczeństwami wynikającymi z klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska lub działań wojennych,
2)    realizacja wytycznych i zarządzeń Wojewody Opolskiego - szefa obrony cywilnej województwa w zakresie obrony cywilnej,
3)    prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych,
4)    ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla organów samorządowych, instytucji, służb i inspekcji powiatowych,
5)    dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
6)    opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej,    
7)    upowszechnianie społeczeństwu zagadnień z zakresu ochrony ludności i powszechnej samoobrony,
8)    planowanie i organizowanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
9)    organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowaniu do działania formacji   obrony cywilnej,    
10)    zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
11)    współuczestniczenie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, awarii, likwidacji toksycznych środków przemysłowych poprzez realizację przedsięwzięć związanych z udziałem sił i
środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i obrony cywilnej w akcjach, ratowniczych,
12)    planowanie i koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z rejonów zagrożonych na i terenie Powiatu,
13)    ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej i prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
14)    organizacja, nadzór i koordynacja w zakresie rozbudowy bazy magazynowej przeciwpowodziowej i obrony cywilnej,
15)    kontrola realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.


OBRONNOŚĆ
1)    realizacja określonych przez Wojewodę Opolskiego szczegółowych kierunków działania w zakresie zadań obronnych,
2)    przygotowanie propozycji decyzji Starosty do kierowania i realizacji przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu,
3)    organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
4)    opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji planu akcji kurierskiej,
5)    współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU) w zakresie organizacji akcji kurierskiej na obszarze Powiatu,
6)    organizacj a i prowadzenie treningów akcj i kurierskiej,
7)    wykonywanie zleconych przedsięwzięć dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych RP,
8)    współdziałanie w przygotowaniu organów administracji samorządowej w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
9)    koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacji w Wydziałach i powiatowych jednostkach organizacyjnych zadań operacyjnych określonych w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
10)    organizacja, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty,
11)    organizacja Systemu Stałego Dyżuru Starosty,
12)    organizacja Głównego Stanowiska Kierowania Starosty.

 

 
 

 

Podmiot udostępniający:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

Data wytworzenia:

2016-02-19