Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawienie, co najmniej raz w roku. okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
4) udział w opracowywaniu planów, modernizacji i rozwoju zakładu pracy.
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji.
6) zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
11) opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
12) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
13) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
14) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
16) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
17) prowadzenie gospodarki (dokonywanie zakupów, prowadzenie rejestrów, przydział) odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieniczno - sanitarnych oraz profilaktycznych posiłków i napojów dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
18) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach Starostwa,
19) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Starostwa i osób odbywających staż lub praktykę,
20) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących szkoleń wymienionych w pkt 19,
21) przeprowadzanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Starostwa,
22) ustalanie okoliczności wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
23) ustalanie okoliczności wypadków osób odbywających staż lub praktykę w Starostwie.

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19