Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inżynierii

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE DROGAMI
1) opracowywanie projektów planów rozbudowy sieci drogowej, oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowanie planów w zakresie:
a) budowy, przebudowy i remontów dróg,
b) robót utrzymaniowych na drogach,
3) koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam umieszczanych w pasie drogowym,
4) naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
5) naliczanie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
6) ochrona pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
7) współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami,
8) gospodarka gruntami wchodzącymi w skład pasa drogowego,
9) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynowanie pracami zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych,
10) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
11) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
13) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
14) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla , ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 1 zagrożenie osób lub mienia,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o masie większej od dopuszczalnej,
17) przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów w zakresie pasa drogowego, w tym:
a) opracowywanie dla poszczególnych inwestycji i remontów, w miarę ustalonych potrzeb: programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych,
b) wykonywanie uproszczonych dokumentacji z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, dla prac > remontowych,
c) sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia wykonywanych zadań, w | tym OT i PT,
d) sporządzanie przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane prowadzone przez Wydział,
e) opracowanie specyfikacji technicznych dla celów przetargowych, z uwzględnieniem podziału do i ponad 30 000 euro, na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, oraz przekazywanie ich do pracownika do zamówień publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na zadania prowadzone przez Wydział,
f) przygotowywanie projektów umów na wykonanie dokumentacji projektowych, ekspertyz, realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych oraz inne usługi w ramach utrzymania i konserwacji pasa drogowego,
g) przeprowadzanie procedury zlecania sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji i remontów do 30 000 euro,
h) nadzór na wykonaniem dokumentacji projektowych, odbiory dokumentacji, dokonywanie zgłoszeń, uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur za wykonane prace,
i) nadzór i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycji, w tym przeprowadzanie procedur, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, odbiory, sprawdzanie i opisywanie faktur za wykonane prace, przeglądy gwarancyjne, egzekwowanie usuwania wad w okresie gwarancji,
j) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów,
18) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat.

UTRZYMANIE BUDYNKÓW NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD INNYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU
1) opracowywanie planów remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji budynków,
2) przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków,
3) wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych w budynkach.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z TRWAŁYMI ZARZĄDCAMI W ZAKRESIE REMONTÓW I INWESTYCJI BUDYNKÓW
1) współdziałanie w sprawach związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych i obcych w zakresie:
a) przygotowywania dokumentacji dla zadań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym przygotowywanie projektów umów,
c) udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
d) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej wykonywanych zadań,
2) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
3) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na pozyskanie środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, realizacja i rozliczanie projektów drogowych i inwestycyjnych,
4) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Podmiot udostepniający:    Starostwo Powiatowe w Prudniku   
Data wytworzenia: 2018-12-01