Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-10-31 Uchwała Nr 306/1110/2023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 30-10-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024. 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Transportu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu: Joachim Kosz
Członek Zarządu: Dragomir Rudy
Członek Zarządu: Alicja Zawiślak

 

UZASADNIENIE

 

PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf (412,51KB)
PDF   Uchwała Nr 30611102023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 30-10-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w.pdf (462,39KB)
DOCXUzasadnienie 30611102023.docx (7,42KB)
DOCXZałącznik nr 1 30611102023.docx (8,10KB)

DOCXRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - Zarząd Powiatu.docx (37,41KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - Zarząd Powiatu.pdf (542,10KB)
DOCXRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych- Przewodniczacy Rady Powiatu.docx (37,21KB)