Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-10-30 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2024

 


Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późń. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w związku z Uchwałą Nr LXXIII/601/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr LXXV/608/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2023 r. Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2024.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Na realizację zadań w ramach konkursu przeznacza się kwotę 68.245,32 zł.
4. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

 

PDF   Uchwała Nr 30611092023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (421,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 30611092023.docx (16,56KB)

RTFWzór oferty.rtf (247,32KB)
PDFWzór oferty.pdf (115,39KB)