Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Oświaty i Zdrowia

OŚWIATA
1)    zapewnianie warunków działania szkoły lub placówki oświatowej,
2)    zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w szkołach i placówkach oświatowych,
3)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki oświatowej,
4)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
5)    realizacja zadań z zakresu wykonywania remontów w szkołach i placówkach oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
6)    sprawowanie nadzoru nad właściwym wyposażeniem szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
7)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowością dysponowania przyznanymi szkołom i placówkom oświatowym środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
8)    współpraca w zakresie organizacyjnym i porządkowym z Referatem Obsługi Finansowo -   Księgowej Szkół i Placówek Oświatowych w sprawach:
a)    terminowego sporządzania materiałów do projektu budżetu,
b)    terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych z realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty, na podstawie ewidencji księgowej,
c)    terminowego przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego, w tym weryfikacji sald należności,
d)    sporządzania list płac na podstawie terminowo przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych umów, materiałów, wykazów, rozliczeń godzin ponadwymiarowych,
e)    oceny zasadności wydatków na zakupy i usługi w szkołach i placówkach oświatowych,
f)    kontroli realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty,
g)    przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, zgodności ilości realizowanych przez nauczycieli godzin z arkuszem organizacyjnym i aneksami do arkusza,
9)    przygotowywanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach określenia zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania,
10)    prowadzenie działań w ramach współpracy z organem nadzoru pedagogicznego oraz związkami zawodowymi,
11)    przygotowywanie projektów uchwał określających zasady rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
12)    przygotowywanie projektów uchwał określających zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i przyznawania zwolnienia od realizacji zajęć dydaktycznych dyrektorowi i nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze,
13)    przygotowywanie projektów uchwał określających tygodniowy wymiar godzin nauczycieli dla których nie ustalono pensum w Karcie Nauczyciela (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi).
14)    realizacja zadań związanych z zakładaniem i likwidacją szkół i placówek,
15)    realizacja zadań związanych ze zwiększaniem wynagrodzenia nauczycielom w szkołach i placówkach,
16)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
17)    realizacja zadań związanych z powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
18)    realizacja zadań związanych z powoływaniem rad oświatowych,
19)    przygotowywanie dokumentacji związanej z ustalaniem składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej,
20)    realizacja zadań związanych z założeniem szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
21)    przygotowywanie dokumentacji związanej z łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły i ich wyłączania,
22)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
23)    przygotowywanie dokumentacji w sprawie nadania lub cofnięcia szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
24)    realizacja zadań związanych z możliwością dotowania niepublicznych szkół i placówek,
25)    przygotowywanie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
26)    wykonywanie zadań związanych z możliwością zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i zakładów kształcenia nauczycieli,
27)    rezerwowanie w budżecie Powiatu środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz występowanie do Zarządu w sprawach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
28)    przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
29)    realizacja zadań związanych z powoływaniem i udziałem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
30)    sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
31)    organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
32)    zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod,
33)    zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
34)    kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
35)    sprawozdawczość oświatowa SIO oraz nadzór nad rzetelnością podawanych danych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
36)    nadzór nad przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
37)    realizacja zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej w formie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe,
38)    tworzenie lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
39)    dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły i placówki,
40)    nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowej normy zajęć dydaktycznych,
41)    przygotowywanie regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki | pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny j ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach j prowadzonych przez Powiat Prudnicki,
42)    przygotowywanie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
43)    przygotowanie regulaminu dofinansowywania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
44)    pozyskiwanie i realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie projektów dotyczących zadań oświatowych,
45)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

 

OCHRONA ZDROWIA
1)    realizacja zadań związanych z wykonywaniem uprawnień podmiotu tworzącego dla powiatowych jednostek i placówek ochrony zdrowia,
2)    wykonywanie zadań związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej, likwidacją, przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
3)    realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
4)    przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem składu rad społecznych samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej,
5)    wykonywanie zadań związanych z możliwością zwiększenia majątku publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez dotacje z budżetu Powiatu,
6)    wykonywanie obowiązku zgłaszania organom inspekcji sanitarnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości,
7)    wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie,
8)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,
9)    prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.: promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną, zwalczaniem patologii społecznych, w tym uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
10)    przekazywanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego,
11)    opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
12)    opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13)    pozyskiwanie i realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie projektów dotyczących ochrony zdrowia,
14)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

 

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY
1)    zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury,
2)    wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
3)    ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
4)    przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
5)    opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
6)    współdziałanie z właściwymi jednostkami w sprawach związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informujących o tym, iż zabytek podlega ochronie,
7)    wnioskowanie do Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie przyznania odznaki „za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8)    mecenat nad działalnością kulturalną,
9)    ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
10)    prowadzenie działalności kulturalnej - tworzenie instytucji kultury oraz muzeów,
11)    organizowanie i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej,
12)    zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3) prowadzenie ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń),
4) realizacj a zadań związanych z powołaniem rady sportu,
5) realizacja zadań związanych z określeniem szczegółowych zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
6) realizacja zadań związanych z określeniem zasad przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
7) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków technicznych do jej rozwoju,
8) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach we współpracy z gminami, samorządem wojewódzkim i instytucjami centralnymi,
9) współpraca z organizacjami terytorialnymi zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób w górach i na wodach,
10) organizacja i współorganizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym.

 

Podmiot udostępniajacy:  Starostwo Powiatowe w Prudniku 
data wytworzenia: 2016-02-19