Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

REJESTRACJA POJAZDÓW
1)    wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych (w tym trzeciej tablicy rejestracyjnej), znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i kart pojazdu,
2)    wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz nalepek tymczasowych na dojazd na badanie techniczne, do remontu lub wywozu za granicę,
3)    przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4)    wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dokumentu,
5)    dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa,
6)    dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym,
7)    wydawanie karty pojazdu oraz wtórników kart pojazdów w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży,
8)     dokonywanie wpisu w kartach pojazdów o nabyciu pojazdu (zmiana właściciela),
9)    wyrejestrowanie pojazdów w przypadku: - demontażu pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu za granicę, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
10)    przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
11)    wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruch pojazdów,
12)    wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu (numer nadwozia), wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej dla pojazdu,
13)    przyjmowanie od Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych i innych uprawnionych organów zatrzymanego , dowodu rejestracyjnego,
14)    zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
15)    wydawanie decyzji w zakresie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz decyzji o odmowie rejestracji pojazdów,
16)    wydanie zaświadczeń,
17)    wydawanie wtórników tablic lub tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, zagubienia oraz kradzieży, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych,
18)    kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w zakresie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska lub w celu ustalenia danych technicznych,
19)    ewidencja i prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów w systemie informatycznym „Pojazd”,
20)    wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
21)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału

 

KIEROWANIE POJAZDAMI
1)    wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy) w drodze decyzji,
2)    występowanie do ewidencji EUCARIS o weryfikację osoby lub uprawnienia osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy,
3)    wydawanie skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem,
4)    wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz w przypadku nie wykonania badań, na które zostali skierowani posiadacze prawa jazdy w związku z art. 99,
5)    przyjmowanie od Policji i innych uprawnionych organów zatrzymanego prawa jazdy,
6)    przyjmowanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora i sąd,
7)    prowadzenie spraw z zakresu orzeczonych środków karnych w postaci zakazu, prowadzenia pojazdów,     wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień i skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwającym zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
8)    wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny które spowodowały jego cofniecie,
9)    wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień i skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwającym zastrzeżenia c do stanu zdrowia,
10)    wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
11)    wydawanie wtórników prawa jazdy w przypadku zagubienia, kradzieży, całkowitego zniszczenia, przyjmowanie oryginału prawa jazdy w przypadku jego odnalezienia po uzyskaniu wtórnika,
12)     przyjmowanie oświadczeń strony o zagubieniu lub kradzieży prawa jazdy i wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
13)    prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,
14)    zatrzymywanie praw jazdy dłużników alimentacyjnych w drodze decyzji,
15)    żądanie i przyjęcie akt,
16)     rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
17)    prowadzenie postępowań o cofnięcie uprawnień w przypadku negatywnych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych,
18)    wydawanie interesantom praw jazdy wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
19)    ewidencjonowanie i prowadzenie spraw dotyczących wydania uprawnień w systemie informatycznym
”Kierowca”,
20)    kierowanie na badanie psychologiczne w związku z uczestnictwem w wypadku drogowym,
21)    zatrzymywanie prawa jazdy w związku z niewykonaniem badań,
22)    zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc oznaczoną w dowodzie rejestracyjnym,
23)    przekazywanie do organu zagranicznego w przypadku zatrzymania prawajazdy obcokrajowcowi,
24)    prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym,
25)    wydawanie profili dla kandydatów na kierowcę,
26)    występowanie z wnioskami oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski dot. danych osobowych,
27)    wydawanie zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
28)    prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń,
29)    kierowanie na badanie lekarskie oraz na badanie psychologiczne w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów,
30)    dokonywanie wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego,
31)    prowadzenie korespondencji z organami zagranicznymi - potwierdzanie praw jazdy, odsyłanie wymienionych dokumentów do właściwego organu,
32)    prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
33)    archiwizowanie dokumentacji osób zmarłych po otrzymaniu wykazów oraz wykreślanie ich w rejestrach,
34)    przekazywanie Wojewodzie zbiorczego sprawozdania z terenu powiatu z wykonania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami do dnia 28 lutego każdego roku za rok poprzedni,
35)    prowadzenie ewidencji instruktorów,
36)    kierowanie kandydatów na instruktorów na egzamin,
37)    wydawanie i przedłużanie legitymacji instruktora.

 

REJESTRY DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
1)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
2)    dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na wniosek przedsiębiorcy,
3)    wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
4)    wydawanie decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
5)    przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
6)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacj e kontroli pojazdów,
7)    dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na wniosek przedsiębiorcy,
8)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
9)    wydawanie decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
10)    przeprowadzanie kontroli i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
11)    wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,
12)    prowadzenie ewidencji diagnostów z terenu Powiatu Prudnickiego,
13)    wydawanie decyzji administracyjnej o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

 

TRANSPORT
1)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
3)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
4)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
5)    wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy na potrzeby własne,
6)    wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób w kraj owym transporcie drogowym,
7)    wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym,
8)    wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe,
9)    stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
10)    przyjmowanie od przewoźników zgłoszeń zmiany danych zawartych w licencji, zezwoleniu i świadczeniu na wykonywanie przewozów drogowych,
11)    współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniu przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego,
12)    przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zwolnień,
13)    przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni,
14)    przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia co najmniej raz na 5 lat,
15)    wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień oraz cofniecie licencji lub zezwolenia,
16)    przygotowanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
a)    śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia w jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
b)    połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
c)    przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
17)    przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,
18)    uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu przy przewozach regularnych osób,
19)    koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
20)    prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
21)    ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
22)    wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
23)    nałożenie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
24)    opiniowanie wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
25)    opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
26)    współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaciągnięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyny wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,
27)    wyznaczanie na terenie powiatu jednostek upoważnionych do usuwania z dróg pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia wydanej przez Policję w oparciu o art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
28)    wyznaczanie na terenie Powiatu jednostek prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących opłat za holowanie i parkowanie pojazdów na tych parkingach,
29)    prowadzenie postępowań w sprawie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżony na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nieodebranych przez właściciela na rzecz powiatu,
30)    wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,
31)    wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu i zapłacie kosztów usuwania, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży lub zniszczenia pojazdu,
32)    wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych o wymiarach większych od dopuszczalnych dla pojazdów samochodowych, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych lub przyczep specjalnych,
33)    wykonywanie zadań w zakresie organizowania transportu publicznego.

 

ZARZADZĄNIE RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
1)    przygotowanie projektów organizacji ruchu lub zmiany tej organizacji,
2)    sprawdzanie projektów organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz sporządzanie decyzji zatwierdzających,
3)    wydawanie zatwierdzeń czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów,
4)    wydawanie zatwierdzeń zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów,
5)    opiniowanie wniosków i projektów zmiany stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi,
6)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach),
7)    opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
na drogach wojewódzkich i krajowych krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi,
8)    kontrola wykonania zmiany stałej organizacji ruchu przez wnioskodawcę w zgłoszonym terminie.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
data wytworzenia: 19.02.2016r.