Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

REJESTRACJA POJAZDÓW:

 1. Rejestracja nowego pojazdu.
 2. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Polski.
 3. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
 4. Rejestracja czasowa pojazdu.
 5. Wyrejestrowanie pojazdu.
 6. Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu.
 7. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego lub zmianę stanu faktycznego, który wymaga zmiany danych zamieszczonych
  w dowodzie rejestracyjnym.
 8. Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego i  pozwolenia czasowego z powodu utraty lub zniszczenia.
 9. Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia.
 10. Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.
 11. Wpisywanie i wykreślanie adnotacji :GAZ,HAK,L,VAT,PIT,CIT,TAXI, EURO, BUS itp.
 12. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu.
 13. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdowi.
 14. Wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku braku, utraty, zniszczenia lub utraty aktualności w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.
 15. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej liczby pojazdów i przekazywanie danych dla urzędów skarbowych, urzędów gmin
 16. Prowadzenie rejestru zwracanych i ponownie wydanych tablic rejestracyjnych tymczasowych;
 17. Prowadzenie rejestru tablic rejestracyjnych, stałe monitorowanie liczby posiadanych tablic, przygotowywanie zamówień tablic u producenta;
 18. Prowadzenie rejestru druków komunikacyjnych, stałe monitorowanie liczby posiadanych druków, przygotowywanie zamówień druków w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A..
 19. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nakładaniem kar w przedmiocie naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu i nabyciu pojazdu.

 

PRAWO JAZDY:

 1. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 2. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie w ewidencji wpisów o zmianie danych w prawach jazdy,
 3. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu, zniszczeniu prawa jazdy i wydawanie wtórników,
 4. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
 5. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego,
 6. wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
 7. wydawanie profilu kierowcy zawodowego,
 8. wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,
 9. rozpatrywanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy wobec dłużnika alimentacyjnego,
 10. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 11. wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień,
 13. przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 14. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu elektronicznym prawa jazdy przez prokuraturę, sąd, policję  lub inny organ kontroli ruchu drogowego,
 15. przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 16. wydawanie informacji o konieczności wykonania badań psychologicznych, lekarskich oraz kursu reedukacyjnego dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 17. wydawanie informacji o obowiązku wykonania badania psychologicznego kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 18. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

REJESTRY DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

 1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów do rejestru,
 2. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie:
  1. wpisu lub skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  2. wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 4. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców oraz przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie zgodnym ze stosownym rozporządzeniem ministra właściwego ds. transportu;
 5. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, dokonywanie wpisów do rejestru, przygotowywanie projektów zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru;
 6. prowadzenie postępowań w sprawie:
  1. wydawania i cofania diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
  2. wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 7. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli stacji w zakresie zgodności z wymaganiami warunków lokalowych, wyposażenia pomiarowo-kontrolnego i technicznego oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;
 8. prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców  i stacje kontroli pojazdów;

 

TRANSPORT:
1) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
3)  wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
4) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy na potrzeby własne,
6) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym,
7) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym,
8) wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe,
9) stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
10) przyjmowanie od przewoźników zgłoszeń zmiany danych zawartych w licencji, zezwoleniu
i świadczeniu na wykonywanie przewozów drogowych,
11) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniu przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego,
12) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zwolnień,
13) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia co najmniej raz na 5 lat,
14) wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień oraz cofniecie licencji lub zezwolenia,
15) przygotowanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia w jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
b) połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
c) przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
16)    uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu przy przewozach regularnych osób,

USUWANIE POJAZDU Z DROGI I PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO:

 1. usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a PORD,
 2. powierzenie realizacji ww. zadań wykonawcy wyłonionemu na mocy przepisów ustawy
  o zamówieniach publicznych,
 3. prowadzenie postępowań wobec których orzeczono przepadek na rzecz powiatu,
 4. opracowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na terenie powiatu prudnickiego i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usuwania pojazdów.