Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Administracji Budowlanej

 

Wydział Administracji Budowlanej

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 

 1. 1)    prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a Prawa budowlanego, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych, (Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestr zgłoszeń - system RWDZ prowadzony jest zgodnie z rejestrem wprowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
  2)    prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  3)    publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a Prawa budowlanego,
  4)    przekazanie bezzwłocznie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
  a)    kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  b)    kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  c)     kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,
  5)    uczestnictwo na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  6)    przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów, o których mowa w pkt 2 do organu wyższego stopnia —Wojewody Opolskiego,
  7)    przekazywanie kopii decyzji o pozwolenie na budowę, do wiadomości organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  8)    przekazanie do wiadomości kopii decyzji o pozwoleniu na budowę pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części do organu podatkowego właściwego w sprawcach podatku od nieruchomości,
  9)    prawo do otrzymania kopii uchwalonego przez gminę planu miejscowego,
  10)    prowadzenie, w granicach swojej właściwości, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
  11)    uczestniczenie w opiniowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  12)    sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  13)    kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  14)    sprawdzanie projektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, w zakresie określonym w Prawie budowlanym,
  15)    dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia w projektach budowlanych odstępstw od przepisów techniczno — budowlanych,
  16)    przygotowanie i przekazywanie do ministerstwa wniosków inwestorów o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  17)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
  18)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
  19)    wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
  20)    nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
  21)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
  22)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
  23)    wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
  24)    nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, objętego obowiązkiem zgłoszenia,
  25)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
  26)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych, w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych (w części dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału działek, wspólnie z Wydziałem Geodezji (...),
  27)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku skompletowania projektu budowlanego, uzupełnienia o brakujące opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz usunięcia stwierdzonych w projekcie nieprawidłowości,
  28)    wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  29)    wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych warunków, jakie muszą być spełnione przy realizacji budowy i po jej zakończeniu,
  30)    wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  31)    wydawanie decyzji uchylających decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  32)    przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów budowy,
  33)    przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora,
  34)    wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określanie warunków korzystania z tego prawa,
  35)    wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
  36)    przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  37)    współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu Prawa budowlanego,
  38)    wydawanie dzienników budowy,
  39)    prowadzenie rejestru dzienników budowy,
  40)    prowadzenie rejestru rachunków wystawianych przez Wydział za dzienniki budowy,
  41)    wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,
  42)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domów jednorodzinnych (dla celów dodatku mieszkaniowego),
  43)    prowadzenie obowiązującej statystyki,
  44)    wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  45)    wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  46)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 19.02.2016r.