Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Geodeta Powiatowy

Do zakresu działania Wydziału i Geodety Powiatowego jako samodzielnego stanowiska pracy

należy w szczególności:

 

GEODETA POWIATOWY

 

1) gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym,

2) gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Wydziału,

3) współpraca z archiwum państwowym w zakresie wyłączania dokumentów z zasobu,

4) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład systemu informacji

o terenie,

5) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,

6) modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,

7) udostępnianie danych i informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,

8) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie

map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,

9) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

10) prowadzenie obsługi kasowej.

 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

1) udzielanie informacji o posiadanym państwowym zasobie geodezyjnym

i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,

2) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

3) koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego

obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,

4) udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu,

5) wydawanie wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac,

6) naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji

i udostępnianie danych z zasobu, sporządzanie dokumentów finansowych,

7) kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod

względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami

prawnymi i instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi wydanymi przez Ośrodek,

8) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

9) uzgadnianie i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

10) ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przejętych do zasobu,

11) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac,

12) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, zakładanie, modernizacja i aktualizacja

mapy zasadniczej,

13) wyłączanie dokumentów z zasobu,

14) ochrona znaków geodezyjnych,

15) realizacja czynności powielania materiałów i informacji udostępnianych z zasobu.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1) gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

2) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,

3) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych stanowiących własność Skarbu

Państwa lub Powiatu,

4) dokonywanie darowizny nieruchomości państwowych na cele publiczne lub związane z

realizacją zadań gminy,

5) przyjmowanie przez lub Powiat darowizny nieruchomości od gminy lub innych osób

prawnych bądź fizycznych,

6) dokonywanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu,

7) oddawanie nieruchomości państwowych lub stanowiących własność Powiatu w trwały

zarząd dla jednostek organizacyjnych,

8) wyrażanie zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,

9) orzekanie o wygaśnięciu prawa dolnego trwałego zarządu oraz zwrocie poniesionych

nakładów,

10) przyjmowanie wniosków od organów likwidujących jednostkę organizacyjną

o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,

11) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego

zarządu nieruchomości gruntowych i budynków,

12) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu zarządu

oraz wypowiadanie stawki procentowej użytkownikom wieczystym w przypadku

zmiany sposobu korzystania z nieruchomości,

13) ustalanie innego terminu uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

lub trwałego zarządu,

14) składanie wniosków do wojewody w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

nieruchomości państwowych,

15) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych w przypadku niedotrzymania

terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały

zarząd,

16) udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym z tytułu użytkowania

wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o ile dochód na jednego

członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia,

17) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd lub użytkowanie wieczyste

posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu wydanymi

w formie przewidzianej prawem,

18) wywłaszczanie nieruchomości,

19) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz

o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie

nieruchomości zamiennej,

20) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości,

21) zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń,

22) udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,

23) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów,

energii elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych,

24) ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości,

25) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przez osoby

fizyczne gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz ustalanie odpłatności

z tego tytułu,

26) składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o założenie księgi wieczystej oraz

wpis prawa własności,

27) orzekanie o nadaniu gospodarstwa,

28) ustalanie granic nadanego gospodarstwa rolnego, szacunku oraz składanie wniosku o

założenie księgi wieczystej oraz wpis własności,

29) przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości rolnych dla Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa,

30) przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania

przestrzennego do zalesienia,

31) orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości oraz ustanowieniu

służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,

32) orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu przyznanej do użytkowania z tytułu

przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,

33) orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu obejmującej budynki mieszkalne

i gospodarcze przyznane do korzystania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa

gospodarstwa rolnego,

34) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,

35) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa

nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu

terytorialnego,

36) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości

przeznaczonej na pas drogowy,

37) wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz właściwego zarządu drogi,

38) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w

zakresie działania Wydziału.

 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

1) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

2) ustalanie należności oraz opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji

rolniczej,

3) wydawanie decyzji o naliczeniu opłat karnych w razie niewykonania obowiązku

zdjęcia oraz wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,

4) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie

gruntów lub założenie na nich trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji gleb,

5) przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie

ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,

6) podejmowanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania,

7) kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

8) wydawanie karnych decyzji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej

niezgodnie z przepisami ustawy oraz nie wykonania w terminie obowiązku

rekultywacji gruntów,

9) zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej na początku każdego roku – najpóźniej do

końca kwietnia,

10) opiniowanie wniosków w sprawie dofinansowania zadań z FOGR,

11) wnioskowanie o przyznawanie środków na rekultywację gruntów zdewastowanych,

12) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych

i leśnych.
informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
data wytworzenia: 18l lutego 2010