Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-09-2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 94, art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 5.031.598zł.Dochody majątkowe

DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 350.000zł.
/ „Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głogówku"/
§ 6370. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 150.000zł.
/ „Odtworzenie elementów zabytkowego obiektu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej"-Polski Ład/
DZIAŁ 926.Kultura fizyczna Kultura fizyczna Rozdział 92601.Obiekty sportowe
Obiekty sportowe § 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300.000zł.
/ „Przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego przy kompleksie sportowym Powiatu Prudnickiego przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego"/
Dochody bieżące
DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 14.000zł. § 0580. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.000zł. § 0640. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 53.297zł.
DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75801.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 54.229zł.
Rozdział 75802.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 3.728.504zł.
Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 32.548zł.
/Fundusz pomocy - edukacja/
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.800zł. § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.700zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 7.190zł.
Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące § 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000zł.
Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 332.800zł.
/ „Technika bez granic"/
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 530zł. 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 537.678zł.Dochody majątkowe

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe § 6370. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 353.678zł.
/"Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" - Polski Ład/
Dochody bieżące
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej § 0830. Wpływy z usług o kwotę 170.000zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 14.000zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4.881.068zł.Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 100.000zł.
/ „Budowa chodnika w m. Łącznik"/

DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 18.000zł.
/"Prace odtworzeniowe w zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 55"- dokumentacja, Polski Ład/

DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 558.000zł.
/"Odtworzenie elementów zabytkowego obiektu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej"-Polski Ład-168.000zł.// „Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głogówku"- 390.000zł./


DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 Wydatki majątkowe o kwotę 20.000zł. w tym: dotacje i subwencje 20.000zł./

WTZ- dofinansowanie na zakup mikrobusa/

DZIAŁ 926.Kultura fizyczna Kultura fizyczna Rozdział 92601.Obiekty sportowe
Obiekty sportowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 305.000zł.
/ „Przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego przy kompleksie sportowym Powiatu Prudnickiego przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 360.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 360.000zł.


DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartograf
Zadania z zakresu geodezji i kartograf 1 Wydatki bieżące o kwotę 30.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 30.000zł.


DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 198.328zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 64.726zł.w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 133.602zł.


DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Wydatki bieżące o kwotę 50.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 50.000zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 360.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 300.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 60.000zł.


Rozdział 80105.Przedszkola specjalne
Przedszkola specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 200.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 200.000zł.

Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 537.961,58zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 427.271,58zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 110.690zł.


Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 555.131,67zł.
w tym: dotacje i subwencje 3.500zł.wynagrodzenia i składki 401.631,67zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 150.000zł.Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 555.685,92zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 400.685,92zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 153.000zł.


Rozdział 80134.Szkoły zawodowe specjalne
Szkoły zawodowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 350.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 300.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 50.000zł.Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 100.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 65.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 35.000zł.DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85218.Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 Wydatki bieżące o kwotę 10.002zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 9.252zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 750zł.

/obsługa PFRON/

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 500.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 420.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 80.000zł.Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 72.958,83zł. w tym: wynagrodzenia i składki 50.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 22.958,83zł.


3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 387.148zł. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 353.678zł.
/„Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" - Polski Ład/ Wydatki bieżące


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej 1 Wydatki bieżące o kwotę 33.470zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 33.470zł.

§ 2. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (7,28KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (7,60KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (7,62KB)