Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Starosty Prudnickiego z dnia 29-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm. ), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/556/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku §2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023 wynosi 2 558 119,00 zł. 2. Określa się podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 1) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – 1 474 800,00 zł 2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 23 085,02 zł 3) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 405 852,98 zł, w tym: a) dorośli - 345 852,98 zł b) dzieci- 60 000,00 z ł 4) dofinansowanie w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 504 381,00 zł, w tym: a) dorośli - 419 381,00 zł b) dzieci - 85 000,00 zł 5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 150 000,00 zł, w tym: a) dorośli - 90 000,00 zł b) dzieci - 60 000,00 zł.”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,71KB)