Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Walocha Judyta

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Radnego powiatu

Gostomia , dnia 24.04.2023r.

                                                                                               

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana,  JUDYTA JULIA WALOCHA zd. WYBRANIEC

Urodzona 07.01.1982r. w PRUDNIKU

Zatrudniona Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku - nauczyciel

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  10800,00 zł (na 31.12.2022r.) - współwłasność małżeńska

ubezpieczenie na życie (wartość wykupu na 13.04.2023r.) - 12722,70 zł - współwłasność małżeńska

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: brak

– papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę : 

II.

1. Dom o powierzchni: 275 m2, o wartości: ok. 400.000 zł   tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości:   nie dotyczy  , tytuł prawny:  nie dotyczy    

3. Gospodarstwo rolne:  nie dotyczy    

rodzaj gospodarstwa:   ogólno rolne  , powierzchnia:   1,75 ha - własność męża

10,1785 ha - współwłasność małżeńska            

o wartości:   530 000,00 zł ( z zabudowaniami)

rodzaj zabudowy:   zabudowania gospodarcze - obory, szopy, garaż, stodoła 

tytuł prawny:  współwłasność małżeńska 

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  

Przychód - 63684,44 zł (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

Dochód - 48125,14 zł ( w skali roku) współwłasność małżeńska

4. Inne nieruchomości:  nie dotyczy    

powierzchnia:   nie dotyczy    

o wartości:  nie dotyczy    

tytuł prawny:  nie dotyczy    

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie  dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy 73013,49 zł brutto

- dieta radnego - 23160,00  zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): 

1. samochód osobowy Skoda Octavia - rok prod. 2008 - współwłasność małżeńska

2. samochód dostawczy Opel Movano - rok prod. 2019 (na potrzeby prowadzenia działalności małżonka) - współwłasność małżeńska

3. ciągnik rolniczy Ursus 3512 - rok prod. 1995 - współwłasność małżeńska

4. ciągnik rolniczy Ursus C385 - rok prod. 1976 - współwłasność małżeńska

5. kombajn zbożowy Bizon Z056 - rok prod. 1982 - 50% udziału - współwłasność małżeńska 

6. ciągnik jednoosiowy BCS 740 - rok prod. 2020 (na potrzeby prowadzenia działalności małżonka)- współwłasność małżeńska

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt ratalny (Zestaw Fotowoltaiczny) BGŹ BNP Paribas - 42035,77 zł - współwłasność małżeńska 

Kredyt konsumencki Santander - 25373,35 zł - współwłasność małżeńska

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gostomia, dnia 24.04.2023r.

PDFWalocha Judyta.pdf (5,31MB)