Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-09-06 Uchwała Nr 295/1066/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-09-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od 14 września 2023 r. do 28 września 2023 r.
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 29510662023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-09-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w.pdf (522,77KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 29510662023.docx (16,48KB)

DOCXZałącznik nr 1 29510662023.docx (6,29KB)

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (315,50KB)
DOCXInformacja o konsultacjach.docx (36,15KB)
 

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu.pdf (349,91KB)