Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roszkowski Radosław

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Radnego Powiatu

Prudnik, dnia 25 kwietnia 2023r.

                                                                                               

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany,  Radosław Mieczysław Roszkowski,

Urodzony,  1 stycznia 1971r. w Prudniku,

zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Prudniku - Starosta

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  ok. 2000 zł - współwłasność majątkowa z żoną

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: brak

– papiery wartościowe: akcje TAURON SA - 934 szt.; GPW SA - 50 szt. 

 na kwotę: ok. 3750  zł - współwłasność z żoną

II.

1. Dom o powierzchni: 106 m2, o wartości: 450.000,00 zł (w tym działka budowlana o powierzchni 6 arów)  tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 53 m2, o wartości: 280.000,00 zł , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Mieszkanie o powierzchni: ok. 85 m2, o wartości: 150.000,00 zł , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

5. Inne nieruchomości:

1) lokal użytkowy o pow. 15 m2 o wart.  ok. 15 tys. zł - własność

2) działka gruntowa o pow. 32 m2 o wart. 2.452 zł - własność

3) garaż o pow.  ok. 15 m2 o wart. 27 tys. zł - małżeńska wspólność majątkowa

powierzchnia: 

o wartości:

tytuł prawny: 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych   – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje  w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: jak w pkt 1

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: decyzja Starosty Głubczyckiego z dnia 18.01.2010r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności- działka 32 m2 - pkt II ust. 3

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 

1. Agencja Rozwoju Nysy sp. z o.o. 

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 01.04.2017r.

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem  dochód w wysokości: ok. 11981 zł  netto tj. po opodatkowaniu i oskładkowaniu zdrowotnym i społecznym

2. Projekt Municypalny Nysa sp. z o.o. w Nysie

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 12.04.2021r.

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem  dochód w wysokości: ok 4116 netto tj. po opodatkowaniu i oskładkowaniu  społecznym

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

- z tytułu zatrudnienia - 163886 zł  tj.  po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku;

- najem z nieruchomości - 25 tys. zł -  po opodatkowaniu ryczałtowym

- umowa zlecenie -  1320 zł netto ( po odjęciu podatku i składki zdrowotnej)

- umowa zlecenie - 634 zł netto

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy OPEL ASTRA  - 2010r. - wartość ok. 10 000 zł - własność

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w Prudniku - do spłaty łącznie ok. 82 tys. zł, pożyczka na zmianę systemu ogrzewania i termomodernizację w WFOŚiGW - ok. 18  tys. zł. - zobowiązania wspólne.

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Prudnik, dnia 25.04.2023r.

PDFRoszkowski Radosław.pdf (3,38MB)