Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 287/1036/2023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 28-07-2023 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Prudnickiego, proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późń. zm.) w związku z § 4 ust. 2 i 4 uchwały Nr LXV/538/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LXVI/540/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r., poz. 362i 841), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Prudnickiego, proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Powiatu Prudnickiego na rok 2023.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 28710362023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 28-07-2023 w sprawie ogłoszenia o.pdf (400,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 28710362023.docx (11,56KB)

DOCXWzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.docx (38,17KB)