Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Brzozowski Ryszard

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Prudnik , dnia 25.04.2023r.

                                                                                               

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany,  Ryszard Brzozowski

Urodzony, 03.08.1949r. w Gostkowie pow. wałbrzyski

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  120 000,00 zł w tym:

50 000,00 zł stanowią mój majątek osobisty

70 000,00 zł wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 400  EURO - małżeńska wspólność majątkowa

– papiery wartościowe: nie dotyczy

 na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni:  nie dotyczy, o wartości:  nie dotyczy  tytuł prawny:  nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 51,31  m2, o wartości:  ok 200 tys. zł, tytuł prawny: współwłasność - Akt notarialny, Repertorium A1645/2

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: Działki grunt rolny nr 206/1 i 206/2 o łącznej powierzchni 0,8100 ha położone w Gostkowie pow. wałbrzyski, tytuł prawny  Akt Notarialny z dnia 02.06.2021r. oraz 1/6 udziału w spadku dot. nieruchomości niezabudowanej o pow.  0,92 ha, położonej w Gostkowie - działka nr 205, tytuł prawny - Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 22.12.2020r. Sygn. Akt INS 79/20, Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z 27.07.2021r.

o wartości: 48 600,00 zł - małżeńska wspólność majątkowa (działki 206/1 i 206/2), 15000,00 (działka 205) - majątek osobisty

tytuł prawny: - Działki grunt rolny 206/1 i 206/2  położone w Gostkowie pow. wałbrzyski, tytuł prawny - Akt Notarialny z dnia 02.06.2021r. oraz  1/6 udziału w spadku dot, nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,92 h, położonej w Gostkowie - działka nr 205, tyt. prawny  Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 22.12.2020r. Sygn. Akt INS 79/20, Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z 27.07.2021r.

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku

– jestem członkiem zarządu (od kiedy):  od 13.05.2022 r.- Prezes Zarządu

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 82 074,73 zł

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

emerytura - Decyzja z dnia 20.03.2015r., znak ENP/10/043074739 - uzyskany dochód z tego tytułu za 2022r. - 89 244,20 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Nissan Qashqai, rok prod. 2012r., wartość ok. 38 000,00 zł - majątek osobisty

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Prudnik 25.04.2023r.

PDFBrzozowski Ryszard.pdf (4,82MB)