Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-06-06 Uchwała Nr 275/996/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-06-2023 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 oraz z 2023 r., poz. 572) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 29 czerwca 2023 r.
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr 2759962023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-06-2023 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych.pdf (395,38KB)

DOCXUzasadnienie 2759962023.docx (5,69KB)

DOCXZałącznik nr 1 2759962023.docx (6,90KB)

PDFINFORMACJA O KONSULTACJACH 05.06.2023.pdf (354,58KB)

PDF30.06.2023r. RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI.pdf (320,11KB)