Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia,
w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Przez ponowne wykorzystywanie sektora publicznego ustawodawca rozumie wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

OGRANICZENIA W PRAWIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ustawa określa ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 1. z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczną,),
 3. z przepisów innych ustaw,
 4. z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z art.6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Prudniku,
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wnioski można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub droga elektroniczną na adres e-mail:

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w szczególności powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Prudniku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUDNIKU

 Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

1.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej przez podmiot zobowiązany wymaga zachowania następujących warunków:

 1. poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego („Starostwo Powiatowe w Prudniku”, adres internetowy Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatprudnicki.pl lub adres strony internetowej Powiatu www.powiatprudnicki.pl, wskazanie nośnika informacji),
 2. poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej i zakresie tego przetworzenia;
 3. poinformowanie o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy jeżeli jest znany - w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz. 880 z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

    2. Zapewnia się możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazy danych -  do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian
i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

   3. Przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek, podmiot zobowiązany może każdorazowo określić inne niż wymienione w pkt. 1 warunki ponownego wykorzystania, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. Opłaty mogą być ustalone, jeżeli przygotowanie informacji sektora publicznego
w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, w tym kosztów przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i określonej formie, 
w szczególności:

 1. kosztów materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 2. kosztów elektronicznych nośników danych;
 3. czasu i kosztów pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji w sposób i formie określonych w ofercie, liczonego wg stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem;
 4. kosztów związanych z dostarczeniem informacji sektora publicznego.

3. Przy ustalaniu opłaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji uwzględniane mogą być także inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

4. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku. Opłatę nalicza się jeżeli koszty przekroczą łącznie 20 zł.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1. Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy (art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy).

2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (art. 25 ust. 1 ustawy), stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

3. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Starostwo Powiatowe w Prudniku zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy, oraz że nie ponosi odpowiedzialności za:

1) wykorzystanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Prudniku;

2) ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników oraz za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

PDFZarządzenie Nr 51-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.pdf (345,35KB)
PDFPonowne wykorzystywani -informacji sektora publicznego.pdf (60,31KB)