Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-03-03 Uchwała Nr 260/950/2023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 24-02-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 2 w związku z § 4 ust.1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”.
2. Projekt uchwały wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (zwane dalej „PCPR”).
4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji na 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 2. 1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR. 2. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1 nie wyklucza zastosowania innych sposobów informowania o konsultacjach.
§ 3. Ustala się, że podmioty biorące udział w konsultacjach swoje opinie i wnioski mogą przesyłać w postaci pisemnej na adres PCPR bądź elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl
§ 4. Po zakończeniu konsultacji PCPR sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, które przedkłada Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 5. Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego. 2. W konsultacjach nad projektami aktów normatywnych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2609502023 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 24-02-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w.pdf (1,22MB)

PDFZalacznik1.1 2609502023.pdf (705,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 2609502023.docx (6,15KB)

DOCXInformacja o konsultacjach.docx (68,15KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (331,67KB)

PDFRaport z przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (521,58KB)