Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 255/932/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27-01-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałami: Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Nr 192/682/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., 195/696/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 229/823/2022 z dnia 1 września 2022 r. oraz Nr 242/878/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I. "Wydziały" wprowadza się następujące zmiany:
a) Dział 3. "Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru" otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ III. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do zadań którego należy: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu: b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych: 1 rejestru cen nieruchomości; 2 szczegółowych osnów geodezyjnych; -obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000; c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal dla: 1 map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2 map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1: 2000, 1: 5000; d) pozyskiwanie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie, udostępnianie materiałów i zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego, wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową; e) weryfikowanie przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezjii kartografii; f) przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartogaficznej. Przechowywanie materiałów zasobu, wykonywanie kopi bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej; g) uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego; 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 3) zakładanie osnów szczegółowych; 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 6) realizacja zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności: a) wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego; b) przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego; c) składanie do właściwych sądów wniosków o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania; d) rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scaleń; e) zatwierdzanie decyzjami projektów scalenia lub wymiany gruntów; f) zgłaszanie zmian wynikających z przeprowadzonego postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów; g) zagospodarowanie poscaleniowe umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów, korekcie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów; 7) wydawanie zaświadczeń dla potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. ”;


b) W Dziale 4. "Wydział Oświaty i Zdrowia" w Rozdziale 9. "Kulturai ochrona dóbr kultury" uchyla się pkt od 1 do 10;2) W Części II. "Samodzielne Referaty" w Dziale 8. "Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych" dodaje się pkt 30 - 39 w brzmieniu:
30) zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury; 31) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury; 32) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków; 33) przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami; 34) opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 35) współdziałanie z właściwymi jednostkami w sprawach związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informujących o tym, iż zabytek podlega ochronie; 36) wnioskowanie do Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie przyznania odznaki „za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 37) mecenat nad działalnością kulturalną; 38) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury; 39) prowadzenie działalności kulturalnej – tworzenie instytucji kultury oraz muzeów; ”;

3) W Części III. "Stanowiska samodzielne" wprowadza się następujące zmiany:
a) w Dziale 23. "Stanowisko ds. Zamówień Publicznych" wprowadza się następujące zmiany:
1 w Rozdziale 33. "Zamówienia Publiczne o wartości do 130 000 zł" dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie:
9) realizacja zadań, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 5 - 7 w zakresie zamówień, których wartość szacunkowa przekracza 20 000 zł, również na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, z którymi zawarto stosowne porozumienie”; ”;


2 w Rozdziale 34. "Zamówienia Publiczne o wartości powyżej 130 000 zł" dodaje się pkt 17, który otrzymuje brzmienie:
17) Prowadzenie pomocniczych działań zakupowych, polegających w szczególności na: a) doradztwie dotyczącym planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu; b) przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia; c) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego, ”;b) Dział 13. "Geodeta Powiatowy" otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ XIII.Geodeta Powiatowy Geodeta Powiatowy 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu: b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne; c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 3) zakładanie osnów szczegółowych; 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 6) gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. ”;


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2559322023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27-01-2023 zmieniająca uchwałę w.pdf (317,93KB)