Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/538/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27-01-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Prudnickiego.
§ 2. 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Prudnickiego, zwana dalej dotacją, obejmuje wyłącznie nakłady konieczne w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 2. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust.1.
4. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzone prace przy zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.
6. Środki finansowe na cel wymieniony w ust. 1 niniejszej uchwały określa w każdym roku budżetowym Rada Powiatu w Prudniku w uchwale budżetowej.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona podmiotowi, zwanemu dalej wnioskodawcą posiadającemu tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, w tym prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, a udzielenie tej pomocy związane jest z prowadzeniem działalności i następuje zgodnie z rozporządzeniem, udzielona dotacja stanowić będzie:
1) pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013, s. 1, z późn. zm.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia;
2) pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.);
3) pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L, Nr 190 z 27.06.2014, s. 45, z późn. zm.).

3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym,w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenieo nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;


4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz.U. Nr 121, poz 810).

§ 4. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez uprawniony podmiot wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Prudniku w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku gdy po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w budżecie Powiatu Prudnickiego na dany rok pozostaną niewykorzystane środki finansowe, Zarząd Powiatu w Prudniku może ogłosić kolejny nabór wniosków.
4. Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zarząd Powiatu w Prudniku podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Prudnickiego są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 2. Oceny formalnej dokonuje Komisja powoływana uchwałą Zarządu Powiatu w Prudniku.3. Wniosek niekompletny pod względem formalnym podlega uzupełnieniu.

4. Komisja wzywa na piśmie ubiegającego się o dotacje do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4 Komisja odstępuje od dalszych prac przy wniosku o czym powiadamia na piśmie wnioskodawcę.6. O dacie złożenia uzupełnienia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Prudniku.

7. Wnioski poprawne pod względem formalnym kierowane są na posiedzenie Zarządu Powiatu w Prudniku.
8. Zarząd Powiatu w Prudniku ocenia wnioski pod względem merytorycznym i przedkłada Radzie Powiatu w Prudniku rekomendowane do dofinansowania wnioski wraz z określoną kwotą dotacji.
9. Przy ocenie merytorycznej wniosków o dotację będą miały zastosowanie następujące kryteria:1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego;2) dostępność zabytku dla społeczeństwa;


3) aktualny stan zachowania zabytku.

§ 6. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu w Prudniku w uchwale określającej:1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;2) nazwę zadania na wykonanie którego przyznano dotację;3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.2. Przekazanie i rozliczenie środków w ramach ustalonej dotacji następuje na podstawie zawieranej umowy.
§ 7 . Podmiot, któremu przyznana została dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana:1) może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu w Prudniku w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji;2) może podjąć się realizacji zadania. Jest wówczas zobowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych.


§ 8 . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXV5382023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27-01-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z.pdf (620,94KB)

PDFZalacznik1 LXV5382023.pdf (303,65KB)