Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna 2023

npp.jpeg

Szanowni Państwo

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można:

- zadzwonić pod numer telefonu: 77 438 17 00 lub 77 438 17 09 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku: 

Poniedziałek 7:30-16:30
Wtorek - Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30- 14:30

- zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej anonimową opinię można przekazać:

– przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych
i Zarządzania Kryzysowego ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

– przesyłając na adres e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku), po złożeniu stosownych oświadczeń bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna  oraz nieodpłatna mediacja w 2023 r.  

W 2023 roku w Powiecie Prudnickim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji.

LOKALIZACJA PUNKTÓW

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik (parter – pokój nr 4, wejście boczne budynku od strony Zespołu Szkół Rolniczych).

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- wtorek w godz. 11:00 – 15:00

- co drugą środę w godz. 13:00 - 17:00

- piątek w godz. 11:00 - 15:00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00 (w tym mediacja)

- co drugą środę w godz. 13:00 - 17:00

- czwartek w godz.13:00 - 17:00

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 znajduje się w budynku :

a) Ośrodek Pomocy Społecznej przy Alei Lipowej 6B, 48-250 Głogówek, pomoc prawna świadczona
w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00 - specjalizacja: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

- wtorek w godz. 11:00 – 15:00 – (w tym mediacja)

- środa w godz. 8:00 – 12:00 – specjalizacja: prawo cywilne i rodzinne,

- piątek w godz. 8:00 – 12:00 – specjalizacja: prawo karne.

b) Centrum Społeczno – Kulturalnego II piętro (budynek dawnego kościoła ewangelickiego) przy ul. Kościuszki 10, 48-210 Biała pomoc prawna świadczona:

- w czwartek w godz. 9:00 – 13:00 (w tym mediacja).

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

    Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2022

Nieodpłatna pomoc prawna 2016-2021


 

PDFlista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa - AKTUALIZACJA.pdf (336,29KB)
PDFKarta informacyjna Nieodpłatna pomoc prawna.pdf (224,68KB)
PDFKarta informacyjna Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf (211,56KB)
PDFKarta infotmacyjna Nieodpłatna mediacja.pdf (184,14KB)
PDFKarta infotmacyjna poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.pdf (159,80KB)
PDFInstrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom.pdf (385,08KB)
PDFulotka-npp 2023.pdf (1,44MB)
PDFUlotka - prawo autorskie.pdf (3,18MB)
PDFUlotka - cyberprzemoc.pdf (3,21MB)
PDFPoradnik mediacji.pdf (323,17KB)
PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w woj. opolskim w 2022 r.pdf (469,06KB)
DOCXInformacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających.docx (14,31KB)
DOCXInformacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego or.docx (20,68KB)


PDFRejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim.pdf (164,66KB)
 

Dyżury specjalistyczne

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Profil „Nieodpłatna Pomoc” na platformie Facebook

Strona informacyjna Nieodpłatnej pomocy Prawnej


Strona stowarzyszenia Oppen na Facebooku
Strona główna Stowarzyszenia Oppen