Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 242/878/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-11-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałami: Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Nr 192/682/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., 195/696/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz Nr 229/823/2022 z dnia 1 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego "OR", w którym funkcjonują: 1) Referat Administracyjno - Gospodarczy; 2) Referat Zarządzania Kryzysowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego); ”;


b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru "GK", w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Referat); ”;


2) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Czynności w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie sprawuje upoważniony pracownik. ”;

3) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
a) w części I. "Wydziały":
1 w Dziale 1. "Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego" w Rozdziale 1. "Sprawy Organizacyjne" dodaje sie pkt 41 w brzmieniu:
41) Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Starostwa Powiatowego w Prudniku; ”;


2 w Dziale 3. "Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru" wprowadza się następujące zmiany:

3 w Dziale 7. „Wydział Drogownictwa" wprowadza się następujące zmiany:b) w Części II. „Samodzielne Referaty" wprowadza się następujące zmiany:
1 W Dziale 9. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarski Nieruchomościami" w Rozdziale. 29 "Gospodarka nieruchomościami" wprowadza się następujące zmiany:
c) w Części III. "Stanowiska samodzielne" wprowadza się następujące zmiany:
1 w Dziale 21. "Koordynator ds. Inwestycji" dodaje się pkt 5 - 11 w brzmieniu:
5) sprawdzanie projektów organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz sporządzania decyzji zatwierdzających; 6) wydawanie zatwierdzeń czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów; 7) wydawanie zatwierdzeń zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów; 8) opiniowanie wniosków i projektów zmiany stałej i czasowej organizacji ruchu na dogach wojewódzkich i krajowych krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi; 9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach); 10) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na drogach wojewódzkich i krajowych, krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi; 11) kontrola wykonania zmiany stałej organizacji ruchu przez wnioskodawcę w zgłoszonym terminie. ”;


2 w Dziale 23. „Stanowisko ds. Zamówień Publicznych" w Rozdziale 33. "Zamówienia Publiczne o wartości do 130 000 zł uchyla się pkt 8;

3 Dział 13. "Geodeta Powiatowy" otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ XIII.Dział 13 Dział 13 Geodeta Powiatowy 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu: b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej jednej ze skal dla: 1 map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2 map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 3 map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; 4 map ogólnogeograficznych w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 3) zakładanie osnów szczegółowych; 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 7) gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. ”;§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2428782022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-11-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (415,65KB)