Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 229/823/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 01-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałami: Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Nr 192/682/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz Nr 195/696/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 2. "Podział zadań pomiędzy Kierownictwo Starostwa" wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Referatów: a) Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami; b) Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. ”;


2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) samodzielnych stanowisk pracy: a) Audytora Wewnętrznego; b) Geodety Powiatowego, będącego jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru; c) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego (Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego); d) Powiatowego Rzecznika Konsumentów; e) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; f) Zespołu Radców Prawnych; g) Stanowiska ds. kadr; h) Koordynatora ds. Inwestycji; i) Koordynatora ds. Dostępności. ”;b) w § 8 ust. 3 pkt 2 dodaje się lit. b w brzmieniu:
b) Stanowiska ds. Publicznego Tansportu Zbiorowego; ”;


2) W Rozdziale 3. Struktura Organizacyjna Starostwa, funkcjonowania i zakres działania komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:
a) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Wydziały, samodzielne Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy przy oznakowaniu spraw stosują następujące symbole: 1) Wydział Organizayjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego "OR", w którym funkcjonują: a) Referat Administracyjno- Gospodarczy; b) Referat Zarządzania Kryzysowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego); c) Biuro Rady i Zarządu; 2) Wydział Finansowo - Budżetowy "FB"; 3) Wydział Geodezji, Kartografii i Kartografii i Katastru "GK", w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Referat); 4) Wydział Oświaty i Zdrowia "OZ"; 5) Wydział Administracji Budowlanej "AB"; 6) Wydział Komunikacji i Transportu "KT"; 7) Wydział Inwestycji "WI", w którym funkcjonuje grupa remontowo - budowlana; 8) Wydział Drogownictwa "WD", w którym funkcjonuje grupa drogowa; 9) Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowym "PP"; 10) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ''OŚ"; 11) Archiwista Zakładowy "AZ"; 12) Audytor Wewnętrzny "AW"; 13) Pełnomocnik ds. Ochrony Insformacji Niejawnych "POIN", pod który podlega pion ochrony; 14) Powiatowy Rzecznik Konsumentów "RK"; 15) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "BHP"; 16) Zespół Radców Prawnych "ZR"; 17) Stanowisko ds. kadr "KD"; 18) Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego "TZ"; 19) Stanowisko ds. zamówień publicznych "ZP"; 20) Koordynator ds. Inwestycji "KI"; 21) Koordynator ds. Dostępności "KN". ”;


b) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
3. Podczas nieobecności lub braku dostępności kierownika samodzielnego Referatu, Referatem kieruje wyznaczony pracownik lub bezpośredni przełożony lub Starosta lub Wicestarosta. ”;


3) Rozdział 6. "System kontroli wewnętrznej" otrzymuje brzmienie:
Rozdział 6.Działalność kontrolna Działalność kontrolna § 26. 1. Kontrola wewnętrzna polega na sprawdzeniu sposobu wykonywania przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu powierzonych im zadań. 2. Kontrolę wewnętrzną sprawują: 1) Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizaji i funkcjonowania komórek organizacyjnych; 2) Zespół Radców Prawnych w zakresie zgodności z prawem sporządzanych przez pracowników dokumentów; 3) Wydział Finansowo - Budżetowy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi; 4) Doraźne Zespoły powoływane przez Starostę w zakresie ich umocowania; 5) Naczelnicy w zakresie bieżącego nadzoru służbowego nad pracownikami Wydziałów; 6) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych; 7) Inspektor Ochrony Danych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych; 8) Zespół Informatyczny w zakresie przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych; 9) Wydziały w zakresie oceny realizacji zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne zgodnie z przydziałem zadań. 3. Celem kontroli wewnętrznej jest: 1) zapewnienie Zarządowi Powiatu informacji niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji; 2) ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków; 3) doskonalenie metod pracy Starostwa. 4. Kontrole prowadzone przez pracowników Starostwa mogą mieć charakter: 1) kontroli kompleksowych obejmujących całość lub obszerną część działalności poszczególnych wydziałów lub powiatowych jednostek organizacyjnych; 2) kontroli problemowych obejmujących wybrane zagadnienie z zakresu działalności Wydziału lub powiatowej jednostki organizayjnej; 3) sprawdzające polegające na sprawdzeniu wykonania zaleceń z wcześniejszych kontroli; 4) doraźne wykonywane w zależności od potrzeb i zainstniałych okoliczności. § 27. 1. Kontrola zarządcza jest podstawowym narzędziem zarządzania służącym do realizacji celów i zadań w sposób legalny, rzetelny, celowy i gospodarny. 2. Kontrolę Zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych w Starostwie dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, adekwatny, skuteczny i terminowy we wszystkich jego aspektach funkcjonowania i warunkach działania. 3. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. 4. Kontrola zarządcza realizowana jest na dwóch poziomach: 1) poziom I - realizacja kontroli zarządczej w Starostwie; 2) poziom II - realizacja kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu. 5. Koordynację kontroli zarządczej w Starostwie sprawuje wyznaczony na podsawie odrębnego Zarządzenia pracownik Starostwa. § 28. 1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie. § 29. Starosta w drodze Zarządzeń ustala procedury odpowienio kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. ”;

4) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
a) w części I. "Wydziały":
1 w Dziale 1. "Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego" w Rozdziale 1 "Sprawy Organizacyjne" wprowadza się następujące zmiany:

2 Dział 5. Wydział Administracji Budowlanej otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ V. Wydział Administracji Budowlanej 1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego; 2) przyjmowanie, rozpatrywanie złożonych wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą w tym m.in.: decyzji zatwierdzających projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, decyzji udzielających pozwolenia na budowę, decyzji udzielających pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, decyzji przenoszących decyzje budowlane na rzecz innego inwestora oraz decyzji zmieniających decyzje wyżej wymienione, a także decyzji wygaszających, uchylających, umarzających, odmawiających; 3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych, w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych (w części dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału działek, wspólnie z Wydziałem Geodezji (…); 4) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 5) przyjmowanie nie wymagających pozwolenia na budowę zgłoszeń: budowy, wykonywania robót budowlanych, zmian sposobu użytkowania, rozbiórek; 6) nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do ww. zgłoszeń, wnoszenie w drodze decyzji sprzeciwu do ww. zgłoszeń oraz nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzanie kontroli z wykonania obowiązku rozbiórki obiektu tymczasowego; 7) sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oraz wymaganiami ochrony środowiska; 8) sprawdzenie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 9) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji; 10) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzjio pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych; 11) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z przekazywaniem uwierzytelnionych kopii rejestrów do organu wyższego stopnia – Wojewody Opolskiego; 12) zamieszczanie na stronie BIP informacji dotyczącej zgłoszeń oraz informacjiw sprawie pozwolenia na budowę dot. realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 13) publikowanie wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji w publicznym wykazie „ekoportal” dla inwestycji wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 14) przekazanie bezzwłocznie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z tym projektem; c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego; 15) przekazanie zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym odpisów ostatecznych decyzji, wraz z załącznikami w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz odpisy zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania budynku; 16) przekazywanie decyzji o pozwolenie na budowę, oraz kopii zgłoszeń do wiadomości organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 17) przekazanie informacji dla celów podatkowych w formie kopii wydanych decyzjio pozwoleniu na budowę, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części, 18) uzgadnianie projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 19) wyrażanie zgody lub odmowa wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; 20) wydawanie postanowień o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych; 21) rejestrowanie, wydawanie dzienników budowy, prowadzenie rejestru dzienników budowy oraz prowadzenie rejestru rachunków za dzienniki budowy; 22) przechowywanie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych i innych dokumentów budowy; 23) prowadzenie obowiązującej statystyki sprawozdawczej; 24) wydawanie zaświadczeń potwierdzających: ostateczność decyzji, przyjęcie zgłoszenia, samodzielność lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, 25) nakładanie obowiązku wyznaczania geodezyjnego obiektów w terenie oraz ich geodezyjnej inwentaryzacji w terenie; 26) uczestnictwo na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami; 27) wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie; 28) prowadzenie, w granicach swojej właściwości, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju; 29) uczestniczenie w opiniowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa; 30) współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego; 31) wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. ”;b) w Części II. Samodzielne Referaty wprowadza się następujące zmiany:
1 w Dziale 9. "Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami" w Rozdziale 29. "Gospodarka nieruchomościami" wprowadza się następujące zmiany:

2 uchyla się Dział 10. „Referat Zamówień Publicznych";c) w Części III. Stanowiska Samodzielne wprowadza się następujące zmiany:
1 uchyla się Dział 14. "Kontroler Wewnętrzny";

2 dodaje się Dział 23 w brzmieniu:
DZIAŁ XXIII.Stanowisko ds. zamówień publicznych Stanowisko ds. zamówień publicznych Rozdział 33.Zamówienia Publiczne owartości do 130000zł Zamówienia Publiczne o wartości do 130 000 zł 1) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz sprawdzania poprawności i kompletności wniosków o wszczęcie postępowań dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł; 2) prowadzenie rejestru zamówień do 10 000 zł; 3) prowadzenie rejestru oraz realizacja zamówień publicznych o wartości od 10 000 zł do 130 000 zł netto; 4) sporządzanie zbiorczego wykazi zamówień publicznych komórek organizacyjnych Starostwa; 5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie: a) przygotowywania ogłoszeń, zaproszeń i umieszczania ich ich na BIP i bazie konkurencyjności; b) przygotowywania umów i ich realizacja; c) przygotowywania i zawiadamiania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej ofertyoraz informacji do zamieszczania na BIP; d) przygotowywania opisu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i jego szacowania; e) sporządzania protokołów z postępowań; f) udostępniania treści dokumentów z postępowań / zamówień, w tym ofert na żądanie zainteresowanych podmiotów w terminach, o których mowa w odrębnych przepisach; g) przygotowywania wniosków, uchwał, rozstrzygnięć w sprawach dotyczących realizowanych zamówień; h) odbioru zakupowanego sprzętu / usług; 6) sprowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zamówień publicznych w Starostwie; 7) przygotowywanie aktów wewnętrznych dotyczących zamówień w Starostwie; 8) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Starostwa. Rozdział 34.Zamówienia Publiczne owartości powyżej 130000zł Zamówienia Publiczne o wartości powyżej 130 000 zł 1) sporządzanie i aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień oraz zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego; 2) sprawdzanie poprawności i kompletności wniosków o wszczęcie postępowań; 3) uzgadnianie z kierownikiem zamawiającego sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów ocen ofert; wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) przedkładanie dokumentacji przetargowej sporządzonej w oparciu o ustawę oraz materiałów opracownanych przez poszczególne komórki organizacyjne; do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego; 5) opiniowanie umów i aneksów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym ocena pod kątem konieczności publikacji w BZP; 6) przygotowywaanie i zamieszczanie ogłoszeń w BZP oraz jeśli wystąpią przesłanki przekazywanie do UPUE; 7) sprawdzanie wniesienia wadium w pieniądzu w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa; 8) przedkładanie projektu składu Komisji kierownikowi zamawiającego; 9) przygotowywanie i zawiadamianie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej ofertyoraz informacji do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania; 10) sporządzanie protokołów z postępowań; 11) przekazywanie Skarbnikowi Powiatu informacji z przeprowadzonego postępowaniawraz z zawartą umowę oraz kserokopią oferty Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia; 12) sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień; 13) udostępnianie treści dokumentów przetargowych, w tym ofert, na żądanie zainteresowanych podmiotóww terminiach, o których mowa w odrębnych przepisach; 14) przygotoywanie projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu oraz Zarządzeń Starosty w zakresie zamówień publicznych; 15) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych; 16) archiwizowanie dokumentacji przetargowej. ”;5) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2298232022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 01-09-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (538,01KB)

PDFZalacznik1 2298232022.pdf (66,72KB)