Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 241/875/2022 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 15-11-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2023 roku

Na podstawie art. 32 ust 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2022 poz. 1526) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LX/491/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej. 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Prudniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2418752022 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 15-11-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w.pdf (442,95KB)

DOCXZałącznik nr 1 2418752022.docx (11,39KB)