Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 241/874/2022 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 15-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 2 w związku z § 4 ust.1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r. 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r.
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Zdrowia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2418742022 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 15-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w.pdf (743,77KB)

DOCXZałącznik nr .1 2418742022.docx (9,88KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.1.1.1.1.1.1 2418742022.docx (6,48KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 2418742022.docx (8,71KB)

DOCXZałącznik nr 1 2418742022.docx (6,27KB)