Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 241/872/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15-11-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §8 pkt 2 Uchwały Nr L/396/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.:
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 86.267zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 010.Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005.Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.639zł.
Rozdział 01095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 658zł.
DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71015.Nadzór budowlany
Nadzór budowlany § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.303,60zł.
DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75011.Urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 135zł.
DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75814.Różne rozliczenia finansowe
Różne rozliczenia finansowe § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.862,40zł.
DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85156.Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 67.669zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 88.638,49zł.Wydatki bieżące

DZIAŁ 010.Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005.Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 Wydatki bieżące o kwotę 2.639zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 2.639zł.


Rozdział 01095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 658zł. w tym: wynagrodzenia i składki 658zł.


DZIAŁ 700.Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005.Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 Wydatki bieżące o kwotę 2.862,40zł. w tym: wynagrodzenia i składki 2.862,40zł.


DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71015.Nadzór budowlany
Nadzór budowlany 1 Wydatki bieżące o kwotę 12.303,60zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 12.303,60zł.


DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75011.Urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie 1 Wydatki bieżące o kwotę 176,49zł. w tym: wynagrodzenia i składki 176,49zł.DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 800zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 800zł.


DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85153.Zwalczanie narkomanii
Zwalczanie narkomanii 1 Wydatki bieżące o kwotę 1.530zł. w tym: wynagrodzenia i składki 1.530zł.


Rozdział 85156.Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 Wydatki bieżące o kwotę 67.669zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 67.669zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.371,49zł.Wydatki bieżące

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75011.Urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie 1 Wydatki bieżące o kwotę 41,49zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 41,49zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 800zł. w tym: wynagrodzenia i składki 800zł.


DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85153.Zwalczanie narkomanii
Zwalczanie narkomanii 1 Wydatki bieżące o kwotę 1.530zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 1.530zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 2418722022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15-11-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022.pdf (217,91KB)