Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28-10-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/427/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2022 r.w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1 Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowejw roku 2022 wynosi 159.000,00 zł. 2. Środki określone w ust.1 przeznacza się na: 1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności w kwocie 84.000,00 zł.; 2) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej w kwocie 75.000,00 zł. ”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022 wynosi 1.913.036,00 zł. ”;

3) w § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 19.902,00 zł. ”;

4) w § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 236.500,00 zł, w tym: a) dorośli - 170.000,00 zł.; b) dzieci - 66.500,00 z ł ”;

5) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 105.186,00 zł w tym: a) dorośli - 73.000,00 zł.; b) dzieci - 32.186,00 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (7,04KB)