Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 4 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/373/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2021 r., § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. 1 Na realizację Programu planuje się ogółem kwotę 413 676,00 zł. ujętą w budżecie Powiatu na rok 2022 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania: 1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 000,00 zł; 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 33 000,00zł; 3) turystyka i krajoznawstwo - 7000,00 zł; 4) ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 zpóźn.zm.) - 0,00 zł; 5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 288 656,00 zł; 6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 0,00 zł; 7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 0,00 zł; 8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa - 64 020,00 zł; 9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł; 10) inicjatywa lokalna - 6 000,00 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,39KB)