Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-08-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.340.737zł.Dochody majątkowe

DZIAŁ 630.Turystyka Turystyka Rozdział 63095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6298. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 104.000zł.
/„Śladami legend sportu"/
§ 6299. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.500zł.
/„Śladami legend sportu"-6.000zł.//„Stanisław Szozda łączy narody"-6.500zł./

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 99.000zł.
/" Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych"- Cyfrowy Powiat/
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6298. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 335.000zł.
/„Technika bez granic"- 35.000zł.//„Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej"- 300.000zł./

Dochody bieżące
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe § 0690. Wpływy z rożnych wpłat o kwotę 50.000zł.
DZIAŁ 630.Turystyka Turystyka Rozdział 63095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 33.000zł.
/„Śladami legend sportu"/
§ 2709. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500zł.
/„Śladami legend sportu"- 2.000zł.//„Stanisław Szozda łączy narody"- 500zł./

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 10.000zł. § 0650. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 11.697zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 87.000zł.
Rozdział 75095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2057. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 62.295zł.
/" Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych"- Cyfrowy Powiat/
DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.000zł. § 2440. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 185.200zł.
DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75801.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 91.097zł.
Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 17.563zł.
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 0830. Wpływy z usług o kwotę 24.303zł. § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 165.000zł.
/„Technika bez granic"/
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2180. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 45.582zł.
/ Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 / 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.448.893,24zł.Wydatki majątkowe

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 48.156,24zł.
/"Wykonanie klimatyzacji na sali konferencyjnej oraz części pomieszczeń Wydziału Geodezji w SP"/

Rozdział 75095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 99.000zł.
Wydatki majątkowe
/" Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych"- Cyfrowy Powiat/

DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 300.000zł.
/"Dostosowanie pomieszczeń w PCM S.A na Poradnię Zdrowia Psychicznego"/

DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej 1 Wydatki majątkowe o kwotę 49.200zł.
/"Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku"-dokumentacja/

Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 380.000zł.
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 50.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 50.000zł.


DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 97.800zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 87.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 10.800zł.


Rozdział 75095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 65.295zł.
Wydatki bieżące
/" Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych" -Cyfrowy Powiat/

DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Wydatki bieżące o kwotę 205.200zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 205.200zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 35.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 35.000zł.


Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 7.218,03zł. w tym: wynagrodzenia i składki 7.218,03zł.


Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 35.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 35.000zł.

Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 7.766,57zł. w tym: wynagrodzenia i składki 7.766,57zł.


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 45.582zł. w tym: dotacje i subwencje 12.626zł.świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000zł.wynagrodzenia i składki 14.746zł. pozostałe wydatki na działalność statutową 8.210zł./
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 /

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 21.097zł. w tym: wynagrodzenia i składki 21.097zł.


Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 2.578,40zł. w tym: wynagrodzenia i składki 2.578,40zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 71.015zł.Wydatki majątkowe

DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404.Komendy wojewódzkie Policji
Komendy wojewódzkie Policji 1 Wydatki majątkowe o kwotę 60.000zł. /"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (oznakowanego)"/


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 11.015zł. /"Budowa miejsc parkingowych na terenie ZSR w Prudniku przy ul.Kościuszki55"/

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 37.141,24zł. 2. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2022 r.”: 1) projekt nr 1.1 (wydatki majątkowe) "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" ulega zwiększeniu w 2022 r. o kwotę 380.000zł.;
2) wprowadza się projekt 1.8 (wydatki majątkowe) i 2.27 (wydatki bieżące) "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych" o kwotę ogółem 164.295zł., w tym w roku 2022 o kwotę 164.295zł.;

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (7,26KB)

XLSXZalacznik2.xlsx (24,54KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (6,75KB)