Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 88 ust. 1 i 7 w związku z art. 91 ust. 5, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, zmienionej uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W skład Centrum wchodzi: 1) Technikum Nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 2) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Prężyńskiej 3-5-7, 4) Szkoła Policealna Nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Prężyńskiej 3-5-7, 5) Centrum Kształcenia Zawodowego w Prudniku z siedzibą przy ul. Prężyńskiej 3-5-7.”. ”;

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Siedziba Centrum znajduje się w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7."

2. Przyjmuje się zmianę aktu założycielskiego Centrum z dnia 28 maja 2013 r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,63KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (6,33KB)