Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, zmienionej uchwałą Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w § 1 ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. Pedagog 22
2. Pedagog specjalny 22
3. Psycholog 22
4. Logopeda 22
5. Terapeuta pedagogiczny 22
6. Doradca zawodowy 22
7. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących prowadzący kształcenie w formie zaocznej oraz nauczyciele przedmiotów teoretycznych prowadzących kształcenie zawodowe w formie zaocznej 18
8. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 20
9. Nauczyciele kształcenia na odległość 18

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,40KB)