Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 413.599zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 6.000zł.
DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75802.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 282.151zł.
Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.621zł.
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 0830. Wpływy z usług o kwotę 11.940zł.
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 37.000zł.
DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333.Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy § 0620. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 500zł. § 0690. Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.500zł.
DZIAŁ 921.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 48.060zł. /„Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy"/
§ 2709. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.827zł. /„Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy"/
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 35zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75801.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 35zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 807.418,95zł.Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 370zł.
/"Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka - Starowice na odcinku 4.000m"/


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 6.000zł.
/ „Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku CKZiU w Prudniku przy ul.Prężyńskiej 3-7"/


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 30.000zł.
Wydatki majątkowe
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60004.Lokalny transport zbiorowy
Lokalny transport zbiorowy 1 Wydatki bieżące o kwotę 130.000zł. w tym: dotacje i subwencję 130.000zł.


Rozdział 60020.Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 Wydatki bieżące o kwotę 16.395,90zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 16.395,90zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 105.498zł. w tym: wynagrodzenia i składki 105.533zł.


Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 6.593,33zł. w tym: wynagrodzenia i składki 6.593,33zł.


Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 147.284,87zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 147.284,87zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 11.940zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 11.940zł.


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85202.Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej 1 Wydatki bieżące o kwotę 37.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 37.000zł.


DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Rozdział 85333.Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy 1 Wydatki bieżące o kwotę 6.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 6.000zł.


DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 100.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 100.000zł.


Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 3.027,02zł. w tym: wynagrodzenia i składki 3.027,02zł.


DZIAŁ 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 31.129,18zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 31.129,18zł.


DZIAŁ 921.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 166.180zł.
Wydatki bieżące
/„Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy"- 56.541zł.//„Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza"- 109.639zł./


3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 98.675zł. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 98.000zł.
Wydatki majątkowe
/"Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 675zł.
Wydatki bieżące/
„30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu”/

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 47.895,08zł. 2. Zwiększa się przychody budżetu §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 247.284,87zł.

4. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2022 r.”: 1) projekt 1.7 (wydatki majątkowe) "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego" ulega zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 98.000zł.;
2) projekt nr 1.1 (wydatki majątkowe) "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" ulega zwiększeniu w 2022 r. o kwotę 30.000zł.;
3) projekt nr 2.21 (wydatki bieżące) "30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu" ulega zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 675zł.;
4) wprowadza się projekt 2.25 (wydatki bieżące) "Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza" o kwotę ogółem 109.639zł., w tym w roku 2022 o kwotę 109.639zł.;
5) wprowadza się projekt 2.26 (wydatki bieżące) "Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy" o kwotę ogółem 56.541zł., w tym w roku 2022 o kwotę 56.541zł.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,98KB)

XLSXZalacznik2.xlsx (23,74KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (6,76KB)